Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Kolorowy pasek

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

(uchwalony: Uchwałą Nr IX/49/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2007 roku

Uchwałą NR LII/301/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010;

Uchwałą NR V/27/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2011r.;

Uchwałą nr VIII/38/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2015r.)

 

TEKST JEDNOLITY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.    Jednostka pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu zwana dalej

       „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań.

2.    Ośrodek prowadzi działalność statutową na terenie miasta Lubań.

3.    Siedziba Ośrodka mieści się w Lubaniu, przy ul. Różana 2.

 

§ 2

 

Ośrodek działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

2.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

3.    Innych przepisów prawa.

4.    Niniejszego statutu.

 

§ 3

 

1.    Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

2.    Ośrodek działa na zewnątrz w imieniu Gminy Miejskiej Lubań poprzez   

       Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta

       Lubań.

3.    Dyrektor Ośrodka reprezentuje pracodawcę, jakim w rozumieniu przepisów prawa

       pracy jest Ośrodek dla jego pracowników.

 

Rozdział II

Zadania Ośrodka

 

§ 4

 

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest popularyzowanie i organizowanie sportu wśród  mieszkańców miasta.

 

§ 5

 

Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka należy:

1)     popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

2)     organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

3)     szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć

        rekreacyjnych,

4)     tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.

 

§ 6

 

Ośrodek współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań i innymi jednostkami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań statutowych.

 

 

 

Rozdział III

Organy zarządzające

 

§ 7

 

1.      Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta Lubań.

3.      Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez

         Burmistrza Miasta Lubań, z zastrzeżeniem § 12 niniejszego statutu.

4.      Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest

         pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Burmistrza Miasta

         Lubań.

5.      Udzielone pełnomocnictwo ogólne odnosi się do prowadzenia spraw

         określonych w Rozdziale II niniejszego statutu.

6.      W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

 

 

§ 8

 

1.      Dyrektor Ośrodka realizuje obowiązki wraz z Głównym Księgowym w zakresie:

   1)      prowadzenia rachunkowości jednostki,

   2)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

2.      Z Głównym Księgowym stosunek pracy nawiązuje Dyrektor Ośrodka.

3.      Główny Księgowy działa w ramach przydzielonych mu zadań przez Dyrektora

         Ośrodka i ponosi przed nim odpowiedzialność za realizację zadań i

         podejmowane decyzje.

4.      W stosunkach zewnętrznych Główny Księgowy składa oświadczenie, zgodnie z

         treścią udzielonego mu przez Dyrektora Ośrodka pełnomocnictwa.

5.      Dyrektor Ośrodka może powierzyć obowiązki w zakresie gospodarki finansowej

         Głównemu Księgowemu. Przyjęcie obowiązków przez Głównego Księgowego

         powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego, imiennego

         upoważnienia lub wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.

 

§ 9

 

1.      Dyrektor Ośrodka reprezentuje je na zewnątrz, kieruje nim oraz czuwa nad jego

         mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2.      Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka.

3.      Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w    

         szczególności:

   1)      ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Ośrodka, a zwłaszcza określanie     

         zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników

         zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,

   2)      stosowanie kar porządkowych wobec pracowników naruszających

         postanowienia regulaminu pracy oraz kierowanie do właściwych organów

         wnioski o pociąganie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej osób winnych

         spowodowania szkody majątkowej lub czynu zabronionego prawem,

   3)      zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

   4)      ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów,

   5)      zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka,

   6)      zabezpieczenie mienia Ośrodka oraz zapewnienie jego prawidłowego stanu i

          eksploatacji.

   7)      przygotowanie projektu rocznego planu finansowego,

   8)      przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.

 

 

 § 10

 

1.      Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany

         przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta.

2.      Integralną częścią regulaminu jest schemat organizacyjny Ośrodka.

 

Rozdział IV

 

Gospodarka finansowa i majątek

 

§ 11

 

1.      Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansową pokrywając swoje wydatki

         bezpośrednio z budżetu Gminy Miejskiej Lubań.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący

         wydatki zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lubań.

3.      Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

 

 

 

 

 

§ 12

 

Czynności Dyrektora Ośrodka powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

 

§ 13

 

1.      Ośrodek otrzymuje w posiadanie:

1)      budynek krytej pływalni wraz z zapleczem i wyposażeniem przy ul. Różanej 2,

2)      budynek hali sportowej wraz z wbudowanymi instalacjami przy ul. Różanej 2,

3)      boisko - kartingi, ul. Działkowa, Obr. I, AM 15, dz. Nr 20,

4)      stadion wraz z budynkiem socjalno - biurowym przy ul. Ludowej 2, Obr. III,

         AM 8, dz. Nr 34 i 35,

5)      kort tenisowy - ul. Dąbrowskiego, Obr V, AM 5, część dz. Nr 110,

6)      basen na Kamiennej Górze – Obr. V, AM 8, dz. Nr 2/2.

2.      Majątek Ośrodka może być wykorzystywany wyłącznie do celów zgodnych ze

         statutem.

 

§ 14

 

Likwidując Ośrodek Rada Miasta Lubań określi przeznaczenie mienia znajdującego się w Ośrodku.

 

Rozdział V

 

Kontrola i nadzór

 

§ 15

 

1.      Nadzór nad Ośrodkiem pełni Burmistrz Miasta Lubań.

2.      Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Miasta

         Lubań.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Zmiany w statucie mogą być w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 17

 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

Załączniki

Statut_MOSIR (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_viii-38-2015_zmiana_statutu_MOSiR (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała IX/49/2007 Rady Miasta Lubań (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr V-27-2011 zmian w statucie MOSiR (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UchwałaNR LII 301 2010 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Garula
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Garula
Data wprowadzenia:2008-01-21 10:33:35
Opublikował:Małgorzata Garula
Data publikacji:2008-01-21 10:34:38
Ostatnia zmiana:2015-08-03 17:11:26
Ilość wyświetleń:5979

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij