Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Kolorowy pasek

Regulamin Organizacyjny

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

(nadany Zarządzeniem Nr 97/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 września 2007 roku)

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

                                                                      

§ 1

 

Regulamin zwany dalej Regulaminem określa:

1)      zakres działania i zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu,

2)      organizację i strukturę Ośrodka,

3)      zasady i zakres funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

2)      Kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika administracyjno-gospodarczego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

3)      Głównym Księgowym - należy przez to rozumieć głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

4)      Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

5)      Burmistrzu Miasta - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubań,

6)      Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu,

7)      Obiektach sportowych - należy przez to rozumieć halę sportową z zapleczem, krytą pływalnię z zapleczem, stadion miejski przy ul. Ludowej, boisko przy ul. Działkowej, korty tenisowe oraz basen kąpielowy na Kamiennej Górze, 

8)      Samodzielnym stanowisku pracy- należy przez to rozumieć starszy referent do spraw pracowniczych i administracji, organizator imprez sportowych, instruktor rekreacji ruchowej,

9)      Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć pracowników bezpośrednio podlegających  kierownikowi i głównemu księgowemu.

 

§ 3

 

1.      Ośrodek jest jednostką budżetową podporządkowaną Burmistrzowi Miasta.

2.      Realizuje zadania określone w Statucie zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/49/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań działającego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

3.      Siedziba  Ośrodka mieści się przy ulicy Różanej 2 w Lubaniu.

4.      Przedmiotem działania jest popularyzowanie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta.

                                                             

Rozdział II - Organizacja i struktura Ośrodka

 

§ 4

 

1.      Ośrodek funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.

2.      Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

3.      Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta.

4.      Dyrektor wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania Ośrodkiem przy pomocy głównego księgowego, kierownika oraz osób zajmujących stanowiska samodzielne.

5.      Dyrektor zarządza majątkiem Ośrodka i zabezpiecza jego mienie, a w szczególności do zakresu  jego działania i kompetencji należy:

a)      kierowanie Ośrodkiem oraz  podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Ośrodka,

b)      podejmowanie decyzji należących do kompetencji Ośrodka,

c)       opracowywanie planów finansowych Ośrodka i ich realizacja,

d)      zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań statutowych Ośrodka,

e)      nadzorowanie realizacji zadań zlecanych przez Burmistrza Miasta,

f)        pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,

g)      jednoosobowe składanie oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w granicach udzielonego przez Burmistrza Miasta pełnomocnictwa i upoważnienia,

h)      prawidłowe gospodarowanie oraz  zabezpieczenie mienia Ośrodka.

i)        dbanie o porządek i bezpieczeństwo na imprezach sportowych organizowanych przez  Ośrodek lub Gminę Miejską Lubań oraz bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów Ośrodka,

j)        nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i p.poż oraz podnoszenie  odpowiedzialności za stan bhp,

k)      zapewnia dostęp do informacji publicznej.

6.      Dyrektor ustala w drodze zarządzenia cennik świadczonych usług na obiektach sportowych.

7.      Dyrektor na czas swojej nieobecności, może wyznaczyć inną osobę do pełnienia zastępstwa w jego imieniu.

8.      Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowi:

a)      dyrektor,

b)      główny księgowy,

c)       kierownik administracyjno-gospodarczy,

d)      starszy referent do spraw. pracowniczych i administracji,

e)      organizator imprez sportowych,

f)        instruktor rekreacji ruchowej,

g)      pracownicy Ośrodka.

9.      Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.

 

Rozdział III - Zasady i zakres funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy

 

§ 5

 

Ośrodek działa według następujących zasad:

  1. praworządności,
  2. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
  3. podziału zadań pomiędzy pracowników Ośrodka oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 6

 

Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. Ponoszą odpowiedzialność służbową przed dyrektorem Ośrodka.

 

§ 7

 

Do zadań wspólnych kierownika i głównego księgowego Ośrodka należy:

1.      kierowanie działalnością podległych komórek zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i regulaminem organizacyjnym Ośrodka,

2.      zapewniają należytą organizację pracy podległych komórek oraz odpowiedzialności za realizacje zadań powierzonych im przez dyrektora Ośrodka,

3.      planują pracę, przydzielają zadania i stale doskonalą metody i formy pracy,

4.      w szczególności do ich obowiązków i kompetencji należy:

a)      ustalanie i sporządzanie zakresów czynności dla podległych pracowników,

b)      odpowiedzialność za sumienne wykonanie obowiązków służbowych oraz przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy podległych pracowników,

c)       podejmowanie inicjatyw, co do wykonania zadań należących do ich kompetencji,

d)      organizowanie stanowiska pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

e)      prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych obiektów,

f)        występowanie do dyrektora z wnioskami w sprawie zmian organizacyjnych, kadrowych, płacowych oraz wnioskowanie w sprawie zatwierdzania premii dla podległych pracowników,

g)      przygotowywanie propozycji do projektu planu finansowego Ośrodka,

h)      przestrzeganie prawa, sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań,

i)        zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej, przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciw pożarowej

 

§ 8

 

Do zadań głównego księgowego należy:

1.      zapewnienie sprawnej obsługi finansowo-księgowej Ośrodka,

2.      prowadzenie rachunkowości jednostki,

3.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4.      dokonywanie  wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5.      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6.      sporządzanie, nadzorowanie, kontrolowanie i odpowiadanie za przygotowanie,

7.      realizację, zmiany i wykonanie planu finansowego Ośrodka opracowywanie projektów

8.      planów finansowych Ośrodka,

9.      zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka,

10.  dokonanie okresowej kontroli zgodności i analizy sytuacji finansowej poszczególnych obiektów i całego Ośrodka,

11.  prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości finansowej,

12.  bieżąca windykacja należności finansowych i majątkowych,

13.  prowadzenie transakcji finansowych i bankowych, wystawianie not i faktur,

14.  prowadzenie indywidualnych kartotek wynagradzania pracowników,

15.  ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

16.  prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej  Ośrodka,

17.  rozliczanie utargów wstępu na obiekty sportowe,

18.  prowadzenie dokumentacji odnośnie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 9

 

Do zadań kierownika administracyjno-gospodarczego należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy w zakresie prawidłowego, sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów sportowych,

2)      inicjowanie, organizowanie oraz współudział w organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w mieście,

3)      prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia przeciw pożarowego oraz gospodarki odzieżą roboczą, ochronną i sprzętem ochrony osobistej,

4)      sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem obiektów pod względem porządku i czystości,

5)      sprawowanie nadzoru nad środkami transportu i zaopatrzeniem Ośrodka,

6)      dbałość o stan techniczny i prawidłową eksploatację obiektów.

 

§ 10

 

Do zadań i obowiązków starszego referenta do spraw pracowniczych i administracji należy w szczególności:

1)      przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, zmianą warunków pracy,

2)      prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Ośrodka,

3)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Ośrodka,

4)      przygotowywanie dokumentów w sprawach rent i emerytur pracowników Ośrodka,

5)      kontrolowanie dyscypliny pracy,

6)      prowadzenie ewidencji nieobecności i uzgadnianie urlopów pracowniczych,

7)      wystawianie skierowań do Poradni Medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych,

8)      sporządzanie umów cywilnoprawnych z innymi podmiotami, których stroną  jest Ośrodek,

9)      prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji kadrowej Ośrodka,

10)  prowadzenie kasy i rozliczanie utargów wstępu na obiekty sportowe.

 

§ 11

                                                    

Do zadań i obowiązków organizatora imprez sportowych należy:

1)     organizowanie imprez szkolnych na szczeblu miejskim,

2)     uczestnictwo przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek,

3)     opracowywanie kalendarza miejskich imprez sportowych,

4)     prowadzenie dokumentacji sportowej,

5)     planowanie wydatków finansowych związanych z organizacją imprez,

6)     promocja sportu masowego na terenie miasta,

7)     współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami w zakresie organizacji imprez sportowych,

8)     zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas imprez sportowych.

 

§ 12

 

Do zadań i obowiązków instruktora rekreacji ruchowej należy:

1)     organizowanie imprez, zawodów sportowych i innych konkurencji dla osób dorosłych

2)     uczestnictwo przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek,

3)     opracowywanie kalendarza imprez sportowych dla osób dorosłych,

4)     prowadzenie dokumentacji sportowej,

5)     planowanie wydatków finansowych związanych z organizacją imprez,

6)     promocja sportu masowego na terenie miasta,

7)     współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami w zakresie organizacji imprez sportowych,

8)     zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas imprez sportowych.

                        

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

 

§ 13

 

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Załącznik - Schemat organizacyjny Ośrodka.

 

§ 14

 

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonane za zgodą i po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta.

 

§ 15

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 97/2007 Burmistrza Miasta Lubań (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Garula
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Garula
Data wprowadzenia:2008-01-21 10:36:13
Opublikował:Małgorzata Garula
Data publikacji:2008-01-21 10:37:21
Ostatnia zmiana:2008-01-21 10:37:21
Ilość wyświetleń:6989
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu
Różana 2, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij